اخبار برگزیده

دچار خره

تسلیت نگفته هنو.

نم‌دونه اصن.

ینی اصن روش نمی‌شه بپرسه زنده‌س، رفته، مریضه...

روش نم‌شه.

می‌ترسه بهش بگم، دور افتادی ازمون، گم کردی‌مون، رفتی پی کار خودت.

که اگه هم بپرسه حتمن بهش می‌گم.

هنوزم شأن‌ش نیس که حال آدم رو بپرسه، هنوزم شأن‌ش نیس صحبت رو شروع کنه.

هنوزم دچار خره و ازش خبر می‌گیره و صحبت رو شروع می‌کنه.

دچار همیشه در این مورد خر بوده...


دچار خره

دچار خره

دچار خره

 


منبع این نوشته : منبع